Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi:  Satu Maria Music

Y-tunnus: 2884725-4

Osoite: Volsintie 605 A 12

Postinumero:  02400

Postitoimipaikka: KIRKKONUMMI

Puhelinnumero: 045 638 5537

Sähköpostiosoite: satumariamusic@gmail.com

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Satu Maria Music

Nimi: Satu Kolehmainen 

Osoite: Volsintie 605 A 12

Postinumero:  02400

Postitoimipaikka: KIRKKONUMMI

Puhelinnumero: 045 638 5537

Sähköpostiosoite: satumariamusic@gmail.com

 

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Satu Kolehmainen 

Osoite: Volsintie 605 A 12

Postinumero:  02400

Postitoimipaikka: KIRKKONUMMI

Puhelinnumero: 045 638 5537

Sähköpostiosoite: satumariamusic@gmail.com

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään laskutukseen ja asiakasviestintään.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaalle toimitettavien palvelujen osalta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

 

10. Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (satumariamusic@gmail.com). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  • Grey SoundCloud Icon
  • Grey Spotify Icon
  • Grey Amazon Icon
  • Grey Twitter Icon
© Satu Maria Music 2020 | satumariamusic@gmail.com | y: 2884725-4